Prírodná rezervácia Dunajské ostrovy

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 1124
Výmera chráneného územia: 2 197 100 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 2002
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Krajský úrad v Bratislave
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Všeobecne závazná vyhláška KÚ v Bratislave č. 7/2002 z 8.11.2002, vyhláška KÚŽP v Bratislave č. 4/2007 zo 14.11.2007 - účinnosť od 1.12.2007
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: PR je vyhlásená z dôvodu zabezpečenia ochrany biotopu lužného lesa a biotopu mokradí, ako aj typického rázu lužnej krajiny. Výskyt mnohých živočíšnych druhov, hlavne avifauny. Jadro biocentra nadregionál. významu, významná genofondová plocha.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: zriaďovateľom ustanovená neplatnosť OP podľa § 17 - ods. 9 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Bratislavský
Okres: Bratislava V
Obec: Bratislava - Rusovce
Katastrálne územie: Rusovce
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Dunajské luhy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Bratislava 44-23, 44-24, 44-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam