Prírodná pamiatka Bystré jazierko

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 18
Výmera chráneného územia: 20 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1973
Rok poslednej novelizácie: 1983
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Galante
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV Galante č. 11-V./1983 z 9.9.1983 - ú. od 9.10.1983, 4. stupeň o. - vyhláška KÚŽP v Nitre č. 1/2004 z 10.5.2004 - ú. od 1.7.2004
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Dunajské luhy
Predmet ochrany: Územie tvorí mŕtve rameno Váhu so zachovalými znakmi agradačného valu s eolickými kvartérnymi sedimentmi. Vegetácia nesie znaky kultúrnej stepi na nive s veľmi malým zastúpením drevín, ale s hojným výskytom vodných druhov rastlín i avifauny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Nitriansky
Okres: Šaľa
Obec: Tešedíkovo
Katastrálne územie: Tešedíkovo
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Šaľa 45-14
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 14
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00018_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00018_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00018_0005 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00018_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00018_0007 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00018_0008 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00018_0002 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00018_0009 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00018_0013 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00018_0014 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00018_0015 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00018_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00018_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00018_0012 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam