Prírodná pamiatka Hričovská skalná ihla

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 270
Výmera chráneného územia: 6 300 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1965
Rok poslednej novelizácie: 1989
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Žiline
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV Žilina z uznesenia č. 4/89 z 20.4.1989
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Malá Fatra
Predmet ochrany: Skalná ihla je denudačným zvyškom pôvodne vačšieho brala, ktoré sa vplyvom mechanického pleistocénneho zvetrávania i chemického zvetrávania rozpadlo. Je morfologickou zau-jímavosťou. Význ. povrch. tvar na rozhraní Súľovských vrchov a Považského podolia.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina
Obec: Hričovské Podhradie
Katastrálne územie: Hričovské Podhradie
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 25-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam