Národná prírodná rezervácia Hrončecký grúň

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 271
Výmera chráneného územia: 553 000 m2
Výmera ochranného pásma: 1 128 300 m2
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre šk.a kultúru č. 58906/64 - osv./11 z 21.8.1964, Úprava č.58906/1964-osv./11/ŠaK 56003/1964-osv., Vyhláška MŽP SR č.83 z 23.3.1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Prir. a pestré drev. zloženie (Fagus silvatica, Picea excelsa, Abies alba) náročných listnáčov predstavuje zachovalé vysokoprodukčné lesné porasty, v ktorých jednotlivé dreviny dosahujú mimoriadne dimenzie. Trvalé lesnícke výskumné plochy.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Brezno
Obec: Hronec, Valaská
Katastrálne územie: Hronec, Valaská
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Poľana
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-23 štandardizovaný názov: bez zmeny
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam