Národná prírodná rezervácia Chleb

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 274
Výmera chráneného územia: 4 128 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1967
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos MK SSR č.1160/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S- NP Malá Fatra
Predmet ochrany: Zach. komplex prir. rastlinných spoločenstiev veľmi pestrého zloženia podľa veg.stupňov a ekol. radov vo veľkom výškovom rozpätí a na rozličnom geologickom podloží. Ved. význam - štúdium hornej hranice lesa, kult.-osvetové účely.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Žilina, Martin
Obec: Terchová, Šútovo, Turany
Katastrálne územie: Terchová, Šútovo, Turany
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Malá Fatra
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-32, 26-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam