Prírodná rezervácia Ivachnovský luh

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 276
Výmera chráneného územia: 100 400 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č.2957/1982-32 z 30.4.1982
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Ochrana potencionálne ohrozeného reliktného luhu, kt. je najsevernejším luhom na Slovensku a súčasne posledným fragmentom nivného lesa vo vysoko položených kotlinách Z. Karpát. Pod vplyvom okolitých biocenóz mimoriadna druhová diverzita vtákov a cicavcov
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Lisková, Turík, Ivachnová
Katastrálne územie: Lisková, Turík, Ivachnová
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 26-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam