Prírodná pamiatka Jánošíkova skala

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 279
Výmera chráneného územia: 16 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor Banská Bystrica
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Školskej a kultúrnej komisie ONV v Banskej Bystrici č.90/64 zo 6.5.1964
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Poľana
Predmet ochrany: Leží v ústí eróznej kaldery neogénneho stratovulkánu Poľana. Zvislá stena skaly,vysoká asi 30 m je budovaná andezit. brekciou, ktorej lapilly, bomby, a bloky sú stmelené tufovým tmelom. Mech. zvetrávaním neodol. križovatky puklín sa vytvorila jaskyňa.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Banská Bystrica
Obec: Hrochoť
Katastrálne územie: Hrochoť
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Poľana
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-41
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam