Národná prírodná rezervácia Kašivárová

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 298
Výmera chráneného územia: 498 000 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1926
Rok poslednej novelizácie: 1984
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Úprava Ministerstva kultúry SSR č.50/1984-32 z 30.4.1984
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOP - S-CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Ochrana zachovalých pralesovitých dubín Štiavnických vrchov na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žarnovica
Obec: Hodruša - Hámre
Katastrálne územie: Dolné Hámre
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Štiavnické vrchy
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-33
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam