Národná prírodná rezervácia Klenovský Vepor

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 306
Výmera chráneného územia: 2 576 437 m2
Výmera ochranného pásma: 853 888 m2
Rok vyhlásenia: 1964
Rok poslednej novelizácie: 2003
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: SNR, Min. kultúry SSR, Krajský úrad v Banskej Bystrici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre ŠaK č.30 z 21.8.1964 Úprava MK SSR č. 5877/1980-32 z 29.8.1980 Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v B.Bystrici č. 1/2003 z 27.2.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - NP Muránska planina
Predmet ochrany: Ochrana komplexu lesa 5.až 7.veg.stupňa s pestrou mozaikou zachovalých typov les.spoločenstiev vytvorených v závislosti na rozdielnej nadmorskej výške, expozícii a formách reliéfu v Balockých vrchoch na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota, Brezno
Obec: Klenovec, Čierny Balog
Katastrálne územie: Klenovec, Čierny Balog
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 36-24, 36-42
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam