Prírodná rezervácia Kremnický Štós

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 322
Výmera chráneného územia: 187 700 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1953
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Povereníctva ŠVaU č.40950/1952-V/5 z 15.1.1953 Úprava MK SSR č.5890/1980-32 z 29.8.1980 Vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 83/1993 z 23. marca 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Štiavnické vrchy
Predmet ochrany: Ochrana územia, slúžiaceho na štúdium štruktúr vulk.reliéfu a rozpadu sopeč.hornín. Možno tu sledovať osídľovanie sutín a skal.útvarov lišajníkmi a machmi, ako aj priebeh sukcesie. Územie je chránené na vedecko-výskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Žiar nad Hronom
Obec: Kremnica
Katastrálne územie: Kremnica
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Kremnica 36-13
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam