Prírodná rezervácia Kunovo

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 327
Výmera chráneného územia: 119 200 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1980
Rok poslednej novelizácie: 1981
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Lipt.Mikulaši, v Dolnom Kubíne
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie ONV- odboru kultúry v Liptovskom Mikuláši č.790/80 z 27.6.1980 Rozhodnutie ONV- odboru kultúry v Dolnom Kubíne č.581/81 457/1 A-30 z 10.7.1981
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Ochrana územia, genézou súvisiaceho s územím NPR Choč, kt. je geol.a esteticky výraznou kraj. dominantou na okraji trosky Choč.príkrovu. Objekt vykazuje aj biol.hodnoty lesnej, trávnatej a krovinnej vegetácie a je prir. biotopom chránenej flóry a fauny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok, Dolný Kubín
Obec: Valaská Dubová, Jasenová
Katastrálne územie: Valaská Dubová, Jasenová
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Ružomberok 26-34
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam