Prírodná rezervácia Kurinecká dubina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 328
Výmera chráneného územia: 59 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1952
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č.1161/1988-32 z 30.6.1988 Prekategorizovaná z NPR na PR Vyhláškou MŽP SR č.17/2003 Z.z. z 9.1.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina
Predmet ochrany: Ochrana porastu starých dubov v Rimavskej kotline, predstavujúcich hniezdiská chránených druhov vtákov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Banskobystrický
Okres: Rimavská Sobota
Obec: Rimavská Sobota
Katastrálne územie: Rimavská Sobota
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Rimavská Sobota 37-33 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Kurinec
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam