Národná prírodná rezervácia Kvačianska dolina

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 329
Výmera chráneného územia: 4 617 900 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1967
Rok poslednej novelizácie: 1993
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: SNR, Ministerstvo životného prostredia SR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Rozhodnutie Komisie SNR pre kultúru a informácie č.6 z 25.4.1967, Úprava č. 3744/1967-osv. z 18.11.1967, Vyhláška MŽP SR č.83/1993 Z.z. z 23. marca 1993
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Ochrana kaňonovitej antecedentnej doliny v mezozoiku Choč. vrchov. Zachovalé les.a skal. biocenózy s chránenými a ohrozenými taxónmi flóry a fauny. Ved.význam pre štúdium vzniku a vývoja Centr.Z.Karpát a ich mladých horotv.fáz, kult. a edukačný význam.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Liptovský Mikuláš
Obec: Veľké Borové, Kvačany
Katastrálne územie: Veľké Borové, Kvačany
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Trstená 26-41, Liptovský Mikuláš 26-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam