Národná prírodná pamiatka Liskovská jaskyňa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 333
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: 158 545 m2
Rok vyhlásenia: 1974
Rok poslednej novelizácie: 2003
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: ONV v L. Mikuláši, MK SSR, MŽP SR, Krajský úrad v Žiline
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: NPP - Vyhláška MŽP SR č. 293/1996 Z. z. z 30.9.1996 ochranné pásmo - Všeobecne záväzná vyhláška KÚ v Žiline č. 5/2003 z 29.10.2003
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Predmet ochrany - citlivé jaskynné geosystémy vo vápencovej kryhe vrchu Mních v Liptovskej kotline. Jaskyňa je dlhá 4024 m (r. 2003), má značne poškodenú sintrovú výplň. Významné archeologické nálezy z doby neolitu. Zimovisko netopierov.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Žilinský
Okres: Ružomberok
Obec: Lisková
Katastrálne územie: Lisková
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Liptovský Mikuláš 26-43
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam