Národná prírodná pamiatka Milada

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 569
Výmera chráneného územia: -
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1972
Rok poslednej novelizácie: 1996
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry SSR, Ministerstvo ŽP SSR
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Pôvodne Úprava Ministerstva kultúry SSR č. 9283/1972-OP z 28.12.1972 - zrušená NPP - Vyhláška Ministerstva ŽP SR č. 293/1996 Z. z. z 30.9.1996
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň
Predmet ochrany: Ochrana jskyne dlhej okolo 800 m a jej geol.a geomorfolog. hodnôt. Nachádza sa v Slov.krase v J časti Silickej planiny asi 1 km južne od Silickej Brezovej. Pomerne bohatá sintrová výzdoba - vynikajú kvapľ.drapérie. Podzemný tok Kečovskej vyvieračky.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: ochrana jaskyne (§ 24 zákona č. 543/2002 Z. z.)
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: nie
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Rožňava
Obec: Silická Brezová
Katastrálne územie: Silická Brezová
Príslušnosť k VCHÚ: Národný park Slovenský kras
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 37-32 štandardizovaný názov: bez zmeny pôvodný názov: Jaskyňa Milada
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam