Národná prírodná rezervácia Morské oko

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 619
Výmera chráneného územia: 1 084 800 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1984
Rok poslednej novelizácie: 1988
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Výnos Ministerstva kultúry SSR č. 1160/1988-32 z 30.6.1988
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Vihorlat
Predmet ochrany: NPR je vyhlásená na ochranu biologických hodnôt zosuvom zahradeného jazera Morské oko vo Vihorlate, rastl. a živočíš. spoločenstiev typických pre východoslovenské vyvreliny a krajinárskych hodnôt územia. Pestré zloženie les. porastov, bohatstvo avifauny.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Košický
Okres: Sobrance
Obec: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica
Katastrálne územie: Remetské Hámre, Vyšná Rybnica
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Vihorlat
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Snina 38-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam