Prírodná pamiatka Sninský kameň

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 679
Výmera chráneného územia: 16 200 m2
Výmera ochranného pásma: 39 700 m2
Rok vyhlásenia: 1982
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Humennom
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Uznesenie V. plenárneho zasadania ONV v Humennom č. 14 zo dňa 30.6.1982 Nariadenie ONV v Humennom č. 5 zo dňa 30.6.1982
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Vihorlat
Predmet ochrany: PP je vyhlásená na ochranu kamenného útvaru vo forme plošinného lávového vrcholu s biocenózami xerotermnej flóry a s výskytom endemických druhov rastlín na vedeckovýskumné, náučné a kultúrno-výchovné ciele.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: ochranné pásmo vyhlásené podľa § 17 - ods. 3 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 4. stupeň
5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Snina
Obec: Zemplínske Hámre
Katastrálne územie: Zemplínske Hámre
Príslušnosť k VCHÚ: CHKO Vihorlat
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: 38-21
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam