Prírodná pamiatka Kátovské rameno

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 73
Výmera chráneného územia: 60 500 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1986
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Okresný národný výbor v Senici
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Nariadenie ONV v Senici č. 62/86 z 25.4.1986
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - CHKO Záhorie
Predmet ochrany: CHÚ je vyhlásené na ochranu posledných zvyškov mŕtvych ramien rieky Moravy v južnej časti Dolnomoravského úvalu s výskytom chránených a ohrozených druhov fauny a flóry, viazaných na vodné a močiarne biotopy, ktoré sú dôležité z viacerých hľadísk.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Trnavský
Okres: Skalica
Obec: Kátov, Holíč
Katastrálne územie: Kátov, Holíč
Príslušnosť k VCHÚ: Nie je súčasťou VCHÚ
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Holíč 34-24
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov:
Názov Popis Strana Dátum vydania Platnosť od - do
Počet dokumentov: 11
Typ dokumentov: Mapové podklady na vyhlásenie alebo zmenu ochrany
ŠZ_M_00073_0009 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Právny predpis o vyhlásení, zmene alebo zrušení ochrany
ŠZ_M_00073_0003 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00073_0004 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00073_0005 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Súpis parciel
ŠZ_M_00073_0008 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Základné údaje
ŠZ_M_00073_0002 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00073_0006 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00073_0007 / - Zobraziť sken
Typ dokumentov: Plochová tabuľka
ŠZ_M_00073_0010 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00073_0011 / - Zobraziť sken
ŠZ_M_00073_0012 / - Zobraziť sken

Späť na zoznam