Prírodná rezervácia Grapa

Späť na zoznam

Základné údaje
Evidenčné číslo: 737
Výmera chráneného územia: 408 600 m2
Výmera ochranného pásma: -
Rok vyhlásenia: 1991
Rok poslednej novelizácie: -
Zriaďovací orgán pri vyhlásení CHÚ: Slovenská komisia pre životné prostredie
Názov právneho predpisu vyhlasujúceho CHÚ: Vyhláška Slovenskej komisie pre životné prostredie č. 166/1991 Zb. z 15.1.1991 o ŠPR a CHN v Tatranskom NP
Názov organizačnej jednotky Štátnej ochrany prírody SR, spravujúcej CHÚ: ŠOPSR - TANAP
Predmet ochrany: Vegetácia PR zachytáva celú variačnú šírku asociácie Circaeo alpinae-Abietetum - typického spoločenstva jedľ. smrečín Z.Karpát na podklade magur.flyšu. Nesú ešte stopy po jedľových bučinách, kt.sú tu výnimkou. Zachovalé zoocenózy dol.časti mont.stupňa.
Spôsob vymedzenia ochranného pásma: OP nevyhlásené: okrem CHA, jaskýň a prírodných vodopádov platné podľa § 17 - ods. 7 alebo 8 zákona č. 543/2002 Z.z.
Stupeň/druh ochrany: 5. stupeň
Príslušnosť do súvislej európskej sústavy chránených území: áno
Súkromné chránené územie: nie
Lokalizácia
Kraj: Prešovský
Okres: Poprad
Obec: Tatranská Javorina
Katastrálne územie: Tatranská Javorina
Príslušnosť k VCHÚ: OP Tatranský národný park
Mapový list Základnej mapy SR 1:50 000: Ždiar 27-31
Mapa:
Dokumenty
Skeny dokumentov: V databáze sa k tomuto chránenemu územiu nenašli žiadne súviasiace dokumenty.

Späť na zoznam