Ev. číslo Názov Kategória Výmera (VÚ) [m2] Rok vyhlásenia Spravujúci orgán Zriaďovací orgán
Počet záznamov: 1103
804 Jankov vŕšok PR 1 034 200 1993 ŠOPSR - CHKO Ponitrie Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1195 Jánošíkova jaskyňa PP 0 1994 - NR SR, Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne
278 Jánošíkova kolkáreň NPR 2 433 700 1964 ŠOPSR - NP Veľká Fatra Ministerstvo životného prostredia SR
279 Jánošíkova skala PP 16 800 1964 ŠOPSR - CHKO Poľana Okresný národný výbor Banská Bystrica
1222 Jánošíkova skrýša PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP v B. bystrici
280 Jánska dolina NPR 16 965 300 1928 ŠOPSR - NAPANT Ministerstvo kultúry SSR
663 Jarabá skala NPR 3 599 400 1964 ŠOPSR - NP Poloniny Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
565 Jarčiská PR 4 540 1982 ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky
1097 Jarovská bažantnica CHA 782 579 2001 ŠOPSR - regionálna správa Bratislava Krajský úrad v Bratislave
1203 Jasenácke PR 499 200 2011 ŠOPSR - CHKO Záhorie Krajský úrad životného prostredia v Bratislave
281 Jasenina CHA 32 138 1990 ŠOPSR - CHKO Cerová vrchovina Okresný národný výbor Lučenec
856 Jasenovská bučina PR 214 700 1993 ŠOPSR - CHKO Východné Karpaty Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
1732 Jaskyňa mŕtvych netopierov NPP 0 2001 ŠOPSR - SSJ - Správa slovenských jaskýň Ministerstvo životného prostredia SR, KÚŽP v B. Bystrici
1152 Jaskyňa v Čube PP 0 1994 - KÚŽP v Prešove
1226 Jaskyňa v Havranej skale PP 0 1994 - NR SR, KÚŽP Košice